Kekkei Genkai

Ninjutsu:

- Earth + Water = Wood (Mokuton)
- Earth + Fire = Lava (Yoton)
- Earth + Wind = Sand (Sunaton)
- Earth + Lightning = Explosion (Bakuton)

- Water + Wind = Ice (Hyaton)
- Water + Earth = Wood (Mokuton)
- Water + Lightning = Storm (Ranton)
- Water + Fire = Boiling water (Futton)

- Fire + Earth = Lava (Yoton)
- Fire + Water = Boiling water (Futton)
- Fire + Wind = Scorcher (Shakuton)
- Fire + Lightning = Magnet (Jiton)

- Wind + Earth = Sand (Sunaton)
- Wind + Water = Ice (Hyaton)
- Wind + Fire = Scorcher (Shakuton)
- Wind + Lightning = Speed (Jinton)

- Lightning + Earth = Explosion (Bakuton)
- Lightning + Water = Storm (Ranton)
- Lightning + Fire = Magnet (Jiton)
- Lightning + Wind = Speed (Jinton)


Taijutsu, Kenjutsu, Shurikenjutsu:
- Anastomosis with the element.


Genjutsu:
- Sharingan


Kekkei Touta

Ninjutsu:

- Fire + Water + Earth = Coal (Tanton)
- Fire + Water + Wind = Blood (Hikaton)
- Fire + Water + Lightning = Plasma (Kesshōton)
- Fire + Earth + Wind = Dust (Jinton)
- Fire + Earth + Lightning = Crystal (Shōton)
- Fire + Wind + Lightning = Light (Genton)
- Water + Earth + Wind = Poisonous gas (Kitaton)
- Water + Earth + Lightning = Shock (Jishton)
- Water + Wind + Lightning = Cloud (Unton)
- Earth + Wind + Lightning = Shape manipulation (Sheiton)

Taijutsu:

a) Byakugan - Path of Pain
b) Byakugan - Path of Blood

Kenjutsu:

a) Shikotsumyaku - Path of Dance
b) Shikotsumyaku - Path of Destroy

Shurikenjutsu:

a) Kugutsu - Path of Toxins
b) Kugutsu - Path of Control

Genjutsu:

a) Enton
b) Kyōton
c) Idōton